Wymogi formalne

Wymogi formalne, jakie należy spełnić aby wziąć udział w programie "Praktyki u Marszałka".

Kto może wziąć udział w programie „Praktyki u Marszałka”?

W praktykach mogą wziąć udział osoby, które spełniają wszystkie poniższe wymagania:

  1. posiadają status studenta studiów stacjonarnych (dziennych) licencjackich, inżynierskich lub magisterskich uczelni wyższych publicznych i prywatnych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego;
  2. są w wieku poniżej 26 roku życia, co najmniej do ostatniego dnia trwania praktyk;
  3. posiadają zaliczony pierwszy semestr studiów;
  4. mieszkają na terenie województwa mazowieckiego;
  5. nie są studentami studiów doktoranckich.

Zasady udziału

Warunkiem uczestnictwa w praktykach w urzędzie marszałkowskim jest:

  1. spełnienie wszystkich wymogów formalnych określonych w regulaminie organizacji praktyk;
  2. złożenie w nieprzekraczalnym terminie wniosku zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem.

O przyjęciu na praktykę do wybranej (preferowanej przez kandydata) komórki organizacyjnej decydują wynik uzyskany z testu wiedzy o Mazowszu i urzędzie marszałkowskim oraz przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoba zakwalifikowana do edycji może realizować praktyki tylko w jednej turze.

Dopuszcza się możliwość realizacji przez osobę zakwalifikowaną więcej niż jednej tury praktyk za zgodą Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub osoby upoważnionej, w przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby chętnych niż przewidziana liczba miejsc praktyk lub rezygnacji wybranego kandydata z praktyk.

Przed złożeniem wniosku o przyjęcie na praktykę należy:

Zapoznać się z:

  1. regulaminem organizacji praktyk studenckich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie „Praktyki u Marszałka”,
  2. informacją na temat dostępnych miejsc i terminów praktyk,
  3. profilami praktykantów oraz kartami praktyki w wybranej komórce organizacyjnej,

Na podstawie dostępnych miejsc i terminów praktyk należy wybrać preferowaną komórkę organizacyjną (wydział/biuro/wieloosobowe stanowisko/delegaturę) oraz turę, w której ma być realizowana praktyka.

Założyć indywidualne konto, aby zarejestrować się na praktyki.

Powrót na początek strony