Deklaracja dostępności serwisu Praktyki u Marszałka

Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Praktyki u Marszałka zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Praktyki u Marszałka.

Data publikacji strony internetowej: 2023-04-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-04-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Udogodnienia

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Zmiana kontrastu strony na wersję czarno-białą.
 • Mapa strony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-04-01. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Pospieszyńska-Burzyńska, kierownik Wydziału Szkoleń i Rozwoju Kompetencji, adres poczty elektronicznej praktyki@mazovia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 43 79 470. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi

Nazwa organu odwoławczego: Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Adres organu odwoławczego: urzad_marszalkowski@mazovia.pl lub e-PUAP

Dostępność architektoniczna

Wydział Szkoleń i Rozwoju Kompetencji w Departamencie Organizacji, który realizuje program "Praktyki u Marszałka" mieści się w budynku, przy ul. Okrzei 35.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W holu jest stanowisko ochrony. Ochrona udostępnia schodołaz. Aby powiadomić ochronę o potrezbie skorzystania ze schodołazu należy nacisnąc przycisk znajdujący się po prawej stronie wejścia do budynku. Przycisk znajduje się pod metalową płytą, na której zamontowane są godła. 

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest wyposażony w windę. W budynku są dwie klatki schodowe. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się Kancelaria Ogólna oraz pokój do obsługi interesantów, nie ma różnicy poziomów. Na piętrach 2, 3 i 4 występuje różnica poziomów (od jednego do trzech schodów) pomiędzy dwoma częściami korytarza. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

W budynku jest schodołaz. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne, płatne miejsca parkingowe. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Koordynatorzy dostępności

Inne informacje i oświadczenia

 • Nad drzwiami wejściowymi do każdej siedziby urzędu jest znacznik TOTUPOINT.
 • Do wszystkich siedzib urzędu i znajdujących się w nich pomieszczeń możesz wejść w asyście psa przewodnika lub psa asystującego.
 • Możesz skorzystać z tłumacza on-line:
  • Polskiego Języka Migowego
   Kliknij w ikonę „Połącz z tłumaczem”, żeby rozpocząć rozmowę. Z wideotłumacza języka migowego możesz skorzystać także podczas wizyty w urzędzie.
Powrót na początek strony