Cele edukacyjne praktyk

Cele edukacyjne programu „Praktyki u Marszałka” realizowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Cele głowne

 1. Zdobycie umiejętności praktycznych, uzupełniających i pogłębiających wiedzę uzyskaną w toku zajęć dydaktycznych na uczelni przez osobę biorącą udział w praktykach.
 2. Prezentacja, weryfikacja i rozwój kompetencji zawodowych osoby biorącej udział w praktykach.
 3. Uzyskanie wiedzy o funkcjonowaniu administracji samorządowej i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 4. Uzyskanie umiejętności praktycznego stosowania wiedzy uzyskanej w toku edukacji akademickiej.
 5. Ukształtowanie postaw wobec potencjalnych pracodawców, współpracowników oraz klientów.

Cele szczegółowe w zakresie wiedzy

Osoba biorąca udział w praktykach zna:

 1. Strukturę organizacyjną urzędu marszałkowskiego oraz departamentu/kancelarii, w którym/której realizuje praktykę.
 2. Obszary, w których realizowane są zadania Samorządu Województwa Mazowieckiego.
 3. Zadania realizowane przez departament/kancelarię/delegaturę, w którym/której realizuje praktykę.
 4. Wizję, misję i wartości przyjęte w urzędzie.
 5. Zasady obiegu dokumentów przygotowywanych w departamencie/kancelarii/delegaturze oraz drogę służbową załatwiania spraw.
 6. Obowiązujące zasady bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, przechowywania i zabezpieczania dokumentów, pieczątek, bezpiecznego użytkowania komputera.
 7. Przyjęte i zapisane w regulaminie pracy zasady dotyczące pracy w urzędzie (w tym zasady usprawiedliwiania nieobecności, pobierania kluczy, informowania o opuszczeniu pokoju oraz zasady dotyczące ubioru).
 8. Przebieg procesów, których jest uczestnikiem.
 9. Zakres swoich uprawnień i odpowiedzialności.

Cele szczegółowe w zakresie umiejętności

Po zrealizowaniu praktyk osoba biorąca udział w praktykach potrafi:

 1. Samodzielnie realizować proste zadania zlecane przez opiekuna z zakresu objętego programem praktyk.
 2. Z niewielką pomocą opiekuna wykonywać zadania o większym stopniu trudności z obszaru objętego programem praktyk.
 3. Korzystać z Portalu Pracownika, Bazy Aktów Własnych i Dokumentów (BAWiD) i Serwisu Informacji Prawnej LEX.
 4. Sporządzać projekty pism i dokumentów w ramach realizowanych zadań.
 5. Obsługiwać sprzęt biurowy (komputer, xero) lub inne urządzenia, w które wyposażone jest stanowisko pracy z zachowaniem zasad bhp.
 6. Współpracować i funkcjonować w zespole, dzielić się wiedzą, umiejętnościami i informacjami, pozyskiwać wiedzę i informacje niezbędnie do realizacji zadań.
 7. Realizować zadania z zachowaniem postanowień Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 8. Planować prace i organizować ją efektywnie wykorzystując czas i dostępne zasoby.
 9. W sposób komunikatywny udzielać informacji opiekunowi praktyk i współpracownikom.
 10. Obsługiwać klientów wydziału/biura/delegatury (udzielać informacji) z zachowaniem najwyższych standardów obsługi klientów w urzędzie.

 

Powrót na początek strony